پرسشنامه تجزیه و تحلیل شغلی

پرسشنامه تجزیه و تحلیل شغلی

بخش اول: اطلاعات پایه ای شغل​
بخش دوم: شرح وظایف شغلی
بخش سوم: دانش، مهارت و تجربه مورد نیاز
بخش چهارم: شرایط محیط کار
بخش پنجم: روابط کاری
بخش ششم: چالش ها و مشکلات شغلی
بخش هفتم: پیشنهادات
Scroll to top